fbpx Skip to content

Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť PB Media, s.r.o., so sídlom Lazaretská 19, 811 08 Bratislava, IČO: 53222245, DIČ:2121338813,
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 147823/B, (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

www.pbphoto.sk

Email: brichta@pbphoto.sk,

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.
 2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 5. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Môj účet.
 6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 8. svoje identifikačné údaje, preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 9. kontaktné údaje predávajúceho,
 10. účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 11. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 12. ak sa spracúvanie týka priameho marketingu, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 13. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 14. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • Vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 • Pre marketingové účely predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.
 • S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, t. j. 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu,
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby
 • Dopravcovia:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.26367/B

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124, odd. Sa, vl.č.803/S-Zbl

ReMax Courier Service, spol. s r.o., so sídlom Letisko M. R. Štefánika, Cargo zóna, vstup č. 10, 823 12 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 25438/B-Zbl

 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI.

Práva kupujúceho

 1. Kupujúci má:
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na presnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok,
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov,
 • právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 25€.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečením počítačov a sietí heslami, antivírusovou ochranou, zálohami na vlastných uložiskách.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 2. S týmito podmienkami súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu, pred odoslaním objednávky, potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky ochrany osobných údajov zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň  zašle kupujúcemu, na ním zadanú e-mailovú adresu, upovedomenie o novom znení týchto podmienok 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť účinnosť dňa  01.09.2020.

Pravidlá používania cookies

Na tejto webstránke používame súbory cookies, aby sme návštevníkom umožnili plnohodnotné prehliadanie našich stránok a ponúkli zaujímavý obsah.

Čo sú súbory cookies?

Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, ako napríklad preferovaný jazyk alebo iné nastavenia. Ďalšia návšteva našich stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť pre vás efektívnejšia ako vaša prvá návšteva, napr. nemusíte si znovu voliť preferovaný jazyk či iné nastavenia. Súbory cookies sú preto dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webu zložitejšie.

Cookies sú teda veľmi široko používané preto, aby mohli webové stránky fungovať, alebo aby tieto stránky mohli fungovať lepšie a efektívnejšie. Cookies to umožňujú, pretože webové stránky vie prečítať a vytvárať tieto súbory a umožňuje im tak rozpoznať návštevníka a zapamätať si o ňom dôležité informácie tak, aby jeho používanie a navigácia na webových stránkach bola pohodlnejšia.

Aké cookies spracovávame?

Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia, prípadne čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

NA AKÉ ÚČELY VYUŽÍVAME COOKIES?

Súbory cookies používame na niekoľko účelov napr.  na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, výber relevantných reklám, sledovanie počtu návštevníkov stránok, zjednodušenie registrácie do našich služieb, ochranu vašich dát alebo na zapamätanie vašich nastavení.

Vo všeobecnosti možno cookies rozdeliť podľa účelu do 4 kategórií:

 1. Nevyhnutné cookies vám umožňujú všeobecné používanie webových stránok a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely, ani si nepamätajú vašu históriu prehliadania Internetu. S pomocou nevyhnutných cookies:
 2. zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránku prihlásite
 3. zaisťujeme, aby ste na našej webovej stránke našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme našu webovú stránku nejakým spôsobom reorganizovali, atď.

Bez ich využívania nevieme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

 • Funkčné cookies slúžia na poskytovanie služieb alebo na zapamätanie si nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri používaní webových stránok. Pomocou funkčných cookies:
 • si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad preferovaný jazyk
 • si pamätáme, či ste už dali nejaký súhlas alebo nesúhlas, napr. potvrdili Cookies Policy (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)
 • vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií
 • predvyplníme vaše údaje vo formulároch, atď.
 • Analytické cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku,  či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť. Všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia na to, aby sme vedeli, akú máme návštevnosť stránky, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. S pomocou analytických cookies:
 • získavame štatistické údaje o tom, ako používate našu webovú stránku
 • môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránku skvalitniť
 • testujeme rôzne koncepcie našej webovej stránky pre zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti, a pod.

Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na naše vlastné technické a marketingové účely.

 • Reklamné cookies –  umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na  našej webovej stránke  na základe sledovania  vášho správania a vyhľadávania na Internete, a to vďaka identifikácii  v nastavení vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa  konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy. Údaje z týchto cookies získavajú priamo prevádzkovatelia reklamných  systémov a my k nim nemáme prístup. S pomocou reklamných cookies:
 • vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok, ktorá by vás mohla zaujímať
 • môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve tretím stranám, ktoré vám potom budú zobrazovať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať, a pod.

AKO SI SKONTROLUJETE NASTAVENIE COOKIES?

Súbory cookies si môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia, bližšie informácie nájdete na allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcionality nebudú fungovať.

Návod pre odstránenie cookies nájdete nižšie.

POSTUP NA VYMAZANIE ALEBO BLOKOVANIE COOKIES V NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝCH PREHLIADAČOCH:

Ak používate iný internetový prehliadač ako je uvedný vyššie, môžte sa informovať  prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u jeho výrobcu o pokynoch v súvislosti so zamedzovaním a vymazávaním cookies. 

Viac informácií o súboroch cookies nájdete na:  www.allaboutcookies.orghttp://www.whatarecookies.com/